Бухгалтерський та податковий облік


Підсистема А5.Бухгалтерський та податковий облік включає наступні групи функцій:

Група внутрішніх функцій системи призначена для уніфікації універсальних процесів обробки бухгалтерських операцій. Ядро системи виконує функції:

 • наповнення плану рахунків (синтетика обліку);
 • формування сутностей аналітик обліку;
 • наповнення внутрішніх структур даних ядра Системи інформацією щодо проведення бухгалтерських операцій;
 • надає інтерфейси та методи для наповнення внутрішніх структур даних ядра Системи інформацією, яка надходить з різних ділянок обліку.

Мета Ядра – розробка сервісів для забезпечення організації синтетичного та аналітичного обліку, формування статистичної та аналітичної звітності з використанням універсальних механізмів незалежно від первинних документів, які є підставою проведення операцій.

Ядро включає такі задачі:

 • підтримка архітектури Системи;
 • створення аналітик рахунків;
 • створення плану рахунків з аналітиками;
 • формування та підтримка журналу бухгалтерських проведень (записів) у 2-х вимірюваннях:
  • з подвійним записом для традиційного перегляду
  • з одинарним записом та повним переліком аналітик.
 • створення та підтримка  елементів  обліку
  • первинні документи – ініціатори операцій
  • шаблони операцій
  • сервісна функція “створення бухгалтерського запису”.
 • завантаження плану рахунків з csv-формату

До складу Ядра входять:

 • внутрішня або системна частина, яка являє собою набір програмних сервісів (інтерфейсів, API, тощо), які використовуються іншими прикладними програмними компонентами.
 • Інтерфейсна частина, яка являє собою основу для будь-якої бухгалтерської або облікової систем, та містить такий достатній набір функціонала:
  • Пошук та перегляд бухгалтерських записів;
  • Оборотно-сальдовий баланс;
  • Перегляд сальдо за бухгалтерськими рахунками з групуванням або деталізацією за будь-якою кількістю аналітик;
  • Універсальний первинний документ (бухгалтерська довідка).

Група функцій призначена для автоматизації процесів обліку необоротних активів та містить функціональність обробки інформації щодо груп сутностей:

 • інвентарна картка ОЗ та НА;
 • надходження ОЗ та НА;
 • введення в експлуатацію ОЗ та НА;
 • переміщення ОЗ та НА;
 • ремонт/модернізація ОЗ та НА;
 • переоцінка ОЗ та НА;
 • списання ОЗ та НА;
 • реалізація ОЗ та НА;
 • зміна параметрів ОЗ та НА;
 • інвентаризація ОЗ та НА;
 • комплектація/ роз комплектація ОЗ;
 • амортизація ОЗ та НА.

Група функцій  забезпечує  документальне оформлення всіх видів руху НА, у томі числі інвентаризації, переоцінки НА,  формування інвентарних карток обліку об’єкта НА за визначеною законодавством формою.

Група функцій  повинна  забезпечити відстеження і зберігання  історії руху інвентарних карток, розрахунку амортизації, змін параметрів ОЗ та НА,  всіх видів документів руху ОЗ та НА.

Група функцій призначена для автоматизації процесів обліку запасів та містить функціональність обробки інформації щодо груп сутностей:

 • облік запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва;
 • наявність та рух  запасів  по місцям зберігання  та  матеріально відповідальним особам:
 • оприбуткування (придбання/заготівля, виготовлення для подальшого використання, одержані від ліквідації основних засобів та інше),
 • переміщення;
 • списання (витрачання на виробництво (експлуатацію), переробку, відпуск (передачу) на сторону та інше);
 • інвентаризація;

Група функцій забезпечує:

 • ведення аналітичного обліку запасів за наступними характеристиками: артикули, характеристики артикулів, номенклатурні групи, партії, місця зберігання і переробки, матеріально-відповідальні особи;
 • групування за різною класифікацією (виробничі запаси,  для подальшого продажу, тара і тарні матеріали тощо);
 • ведення картотеки запасів;
 • формування звітів по залишкам у матеріально-відповідальних осіб, місцях зберігання, рахунках обліку, обігу та списанню запасів;
 • документальне оформлення всіх видів руху запасів, первинного обліку наявності за визначеною законодавством та обліковою політикою підприємства  формою.

Група функцій призначена для автоматизації процесів обліку бухгалтерських операцій про наявність  та рух  грошових коштів, що знаходяться  на рахунках в банку в національній та іноземній валюті та містить функціональність обробки інформації щодо сутностей:

 • поточні рахунки в національній та іноземній валюті;
 • інші рахунки в національній та  іноземній валюті;
 • платіжне доручення (вхідне/вихідне);
 • банківська виписка;
 • заявка на купівлю/продаж валюти;
 • купівля-продаж валюти;
 • інші грошові документи.

Група функцій забезпечує:

 • завантаження банківської виписки  платежів, які проведені на рахунках в банку:
 • вивантаження реєстру платіжних доручень  в  «Клієнт-банк»;
 • формування реєстрів платіжних доручень для передачі до Державної казначейської служби України (Казначейство);
 • автоматичне рознесення платіжних документів, отриманих з банку та  Казначейства;

Група функцій забезпечує ведення руху грошових коштів на поточних рахунках підприємства, формування та друк типових форм первинних документів.

Група функцій призначена для автоматизації процесів обліку розрахунків з різними дебіторами  та містить функціональність обробки інформації щодо сутностей:

 • розрахунків за виданими авансами;
 • розрахунків з підзвітними особами;
 • розрахунків за нарахованими доходами;
 • розрахунків за претензіями;
 • розрахунків за відшкодуванням завданих збитків;
 • розрахунків з іншими дебіторами;
 • розрахунків з державними цільовими фондами.

Група функцій забезпечує  формування авансових звітів,  ведення  документів  за операціями  з підзвітними особами (передача під звіт, списання з підзвіту), формування  документів –підстав  для  нарахування  завданих збитків,  та їх документальне оформлення  за визначеною законодавством та обліковою політикою підприємства  формою.

Група функцій призначена для автоматизації процесів обліку розрахунків з різними дебіторами  та містить функціональність обробки інформації щодо сутностей:

 • розрахунків за виданими авансами;
 • розрахунків з підзвітними особами;
 • розрахунків за нарахованими доходами;
 • розрахунків за претензіями;
 • розрахунків за відшкодуванням завданих збитків;
 • розрахунків з іншими дебіторами;
 • розрахунків з державними цільовими фондами.

Група функцій  забезпечує  формування авансових звітів,  ведення  документів  за операціями  з підзвітними особами (передача під звіт, списання з підзвіту), формування  документів – підстав  для  нарахування  завданих збитків,  та їх документальне оформлення  за визначеною законодавством та обліковою політикою підприємства  формою.

Група функцій призначена для автоматизації обліку інформації про стан і рух коштів різновидів капіталу:

 • внесеного;
 • у дооцінках;
 • цільового фінансування ;

Група функцій забезпечує ведення  обліку  фінансових результатів   виконання кошторису (бюджету) за звітний період  та за попередні звітні періоди.

Група функцій призначена для автоматизації процесів обліку розрахунків з постачальниками ТМЦ, виконаних робіт і послуг; містить функціональність обробки інформації щодо груп сутностей:

 • контрагенти;
 • договори з контрагентами;
 • додаткові угоди до договору;
 • рахунки постачальників;
 • акти приймання робіт/послуг;
 • надходження ТМЦ;
 • доручення на отримання ТМЦ;
 • інвентаризація заборгованості.

Група функцій забезпечує ведення  контрагентів, договорів з урахуванням їх специфікацій, прибуткових накладних, актів виконаних робіт (отриманих послуг), відстеження стану платежів.

Група функцій «Формування кошторису»

Група функцій призначена для автоматизації процесів виконання  кошторису  та  містить  функціональність обробки інформації щодо груп сутностей;

 • джерело фінансування;
 • класифікатор кодів  витрат (КЕКВ);
 • плани асигнувань та зміни до планів асигнувань;
 • кошториси та зміни до кошторисів;
 • нормативно-довідкова інформація щодо  планування  доходів та видатків.

Група функцій  забезпечує  формування кошторисів, планів асигнувань (у тому числі довідок  про зміни  до них) встановленої форми з можливістю друку.

Група функцій «Виконання кошторису установи»

Група функцій  забезпечує  відстеження актуальних  значень  на зазначений  момент часу:

 • річних кошторисних призначень, затверджених кошторисом витрат і довідками про зміни;
 • помісячних кошторисних призначень, затверджених планом асигнувань і довідками про зміни;
 • залишків невикористаних кошторисних призначень;
 • різниць між планованими і фактичними показниками;
 • показників кошторисних призначень на підставі взятих зобов’язань в розрізі контрагентів.

Група функцій  забезпечує:

 • формування реєстру бюджетних зобов’язань за встановленою формою на підставі введених договорів, рахунків.
 • автоматичне формування реєстру фінансових бюджетних зобов’язань за встановленою формою на підставі введених платіжних доручень.
 • друк та експорт реєстру бюджетних та фінансових бюджетних зобов’язань для Державної казначейської служби України.
 • здійснення контролю залишків взятих зобов’язань та перевищення фінансових зобов’язань над узятими зобов’язаннями.
 • .проведення контролю перевищення взятих зобов’язань над кошторисними показниками, контроль перевищення фінансових зобов’язань над узятими зобов’язаннями.

Група функцій  забезпечує документальне оформлення процесу за  визначеними законодавством формами.

Група функцій призначена для автоматизації процесів податкового обліку та містить функціональність обробки інформації щодо груп сутностей:

 • податкове зобов’язання для цілей  оподаткування;
 • складання податкових  накладних та розрахунків коригування на дату виникнення податкових зобов’язань та податкового  кредиту;
 • податковий кредит, на який платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду;
 • реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Група функцій забезпечує формування  Декларації по ПДВ з додатками  та  уточнюючий розрахунок по ПДВ.

Група функцій призначена для автоматизації процесів ведення загальної нормативно-довідникової інформації системи.

Група функцій призначена для автоматизації процесів формування:

 • бухгалтерської звітності (регістрів обліку) – журнал-головна, меморiальні ордери, оборотно-сальдова відомість,  аналітична відомість рахунку, картка аналітичного обліку;
 • фінансової звітності – Форма 1-дс., Форма 2-дс., Форма 3-дс., Форма 4-дс., Форма 5-дс.;
 • бюджетної звітності – Форми 2 (д, м),  4-1 (д, м), 4-2 (д, м),  4-3 (д, м), 4-4 д, 7 (д, м) та 7.1. (д, м);
 • іншої регламентованої звітності до контролюючих державних органів;
 • формування звітності за допомогою конструктора звітів.

Група функцій забезпечує надійність збереження інформації, її актуальність та достовірність, цілісність бази даних та її готовність до безперервної роботи.

Група функцій забезпечує рішення наступних завдань:

 • можливість додавання  облікових записів користувачів з Active Directory;
 • можливість створення кожному користувачеві власного облікового запису;
 • можливість розмежування доступу на рівні екземплярів документів;
 • можливість розмежування доступу до операцій над документами;
 • можливість розмежування доступу до окремих об’єктів Системи (реєстрів, довідників тощо);
 • управління доступністю/недоступністю полів картки для кінцевих користувачів;
 • можливість налаштування видимості атрибутів на картці документа в залежності від виду документа;
 • підтримка таких механізмів автентифікації:
  • з використанням SSPI – застосовується у випадку, коли клієнт знаходиться в домені. Не потребує вводу імені користувача/пароля – для автентифікації буде використано поточний Credential Windows та службу Active Directory;
  • з використанням LDAP – застосовується у випадку, коли клієнт не в домені, але для нього існує доменний обліковий запис. Потребує вводу домену, імені користувача та паролю, відповідність імені користувача паролю перевіряється засобами LDAP(Active Directory);
  • з використанням внутрішніх механізмів (таблиця в БД з ім’ям користувача/хешем пароля) – застосовується при відсутності LDAP та для адміністративних потреб;
  • за допомогою proxymity-картки (потребує  в оснащенні  робочого місця додатковим пристроєм- картрідером).

Група внутрішніх функцій забезпечує:

 • формування системного журналу подій над документом;
 • формування журналу операцій над документом;
 • надання можливості перегляду інформації щодо подій у Системі;
 • формування звітів про події у Системі.