Фінансове планування


Функціональний склад підсистеми:

 • Налаштування власної бюджетної моделі (річної/місячної)
  • Гнучке налаштування виду бюджету:
  • Довільна аналітика бюджетування
  • Налаштування показників для кожного виду бюджету;
  • Налаштування довільної ієрархічної структури бюджету;
  • Налаштування довільних алгоритмів автоматичного розрахунку рядків і показників бюджетів
  • Автоматичний розрахунок документа бюджет відповідно до налаштувань

 • Визначення центрів відповідальності, для яких будуть  складатися  окремі бюджети та структури и порядку їх складання;
  • Налаштування  структури  бюджетів:
 • Операційні, – бюджет продаж, бюджет виробництва, бюджет запасів, бюджет витрат,  та ін.;
 •  Фінансові – бюджет руху грошових коштів, бюджет доходів і витрат, прогнозний баланс, податковий бюджет, інвестиційний бюджет та інше.
  • Налаштування послідовності складання бюджетів та консолідації в бюджет  підприємства;
  • Визначення відповідальних за  процес бюджетування та  делегування відповідальності за прийняття управлінських рішень на конкретний центр відповідальності.
  • Налаштування  блок-схеми  та регламенту  формування бюджету.

 • План-фактний аналіз бюджету і порівняння бюджетів різних сценаріїв
  • Побудова додаткової звітності для аналізу
  • Наявність обробки-помічника для складання формул

 • Розрахунок відхиленння запланованих даних від фактичних;
 • Прийняття рішення про  коригування майбутніх періодів.

Модуль «Формування та виконання кошторисів та планів асигнувань» включає наступні групи функцій:

 • річних кошторисних призначень, затверджених кошторисом витрат і довідками про зміни;
 • помісячних кошторисних призначень, затверджених планом асигнувань і довідками про зміни;
 • залишків невикористаних кошторисних призначень;
 • різниць  між планованими і фактичними показниками;
 • показників кошторисних призначень на підставі взятих зобов’язань в розрізі контрагентів.

Група функцій  забезпечує:

 • формування реєстру бюджетних зобов’язань за встановленою формою на підставі введених договорів, рахунків.
 • автоматичне формування реєстру фінансових бюджетних зобов’язань за встановленою формою на підставі введених бюджетних зобов’язань.
 • друк та експорт реєстру бюджетних та фінансових бюджетних зобов’язань для Державної казначейської служби України.
 • здійснення контролю залишків та реєстру юридичних та фінансових зобов’язань.
 • проведення контролю перевищення взятих зобов’язань над кошторисними показниками, контроль перевищення фінансових зобов’язань над узятими зобов’язаннями.

Група функцій забезпечує:

 • формування словників бюджетних програм, підпрограм, кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ), кодів витрат за кошторисом, кодів та видів доходів спеціального фонду з можливістю внесення змін до словників та їх ієрархії, можливість створення власної ієрархії словників;
 • віддаленого доступу з метою організації роботи у програмі структурних підрозділів (відповідальних за формування та виконання бюджетних програм (підпрограм), співвиконавців) та розпорядників коштів нижчого рівня;
 • надання користувачам повноважень на виконання певних дій у системі та розмежування прав відповідно до визначених керівними документами завдань та обов’язків, збереження архіву виконаних дій;
 • забезпечення контролю за станом опрацювання документів відповідальним за формування та виконання бюджетних програм у межах повноважень;
 • експорту даних з таблиць Excel та імпорту у таблиці Excel; експорту даних у таблиці визначеної структури формату dbf, імпорту даних з файлів формату dbf; експорту документів на FTP-сервер та їх відправки електронною поштою;
 • коригування відповідальними за формування та виконання бюджетних програм (підпрограм) фінансово-планових документів розпорядників коштів нижчого рівня з наданням їм відповідної інформації;
 • створення шаблонів проектів кошторисів і їх використання при складанні проектів кошторисів. Відстеження і імпорт пов’язаних проектів кошторисів.

Група функцій забезпечує:

 • перегляд консолідованих проектів кошторисів з угрупованням за кодами, за групами кодів, без угруповання; перегляд проектів кошторисів, що входять до складу консолідованих, з угрупованням за кодами, за групами кодів, без угруповання;
 • фільтрація списку контрольованих проектів кошторисів; верифікація проектів кошторисів (затверджувати / відхиляти); верифікація проектів кошторисів від імені обраного керівника;
 • перегляд резолюцій всіх кураторів для обраного проекту кошторису;
 • автоматична верифікація проектів кошторисів по зв’язаних з резолюціями;
 • планування та моніторингу; порівняння даних за періодами планування;
 • зберігання історії резолюцій;
 • автоматичне протоколювання бюджетів.

Група функцій забезпечує:

 • розподіл граничних обсягів видатків бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди між відповідальними за формування та виконання бюджетних програм (підпрограм);
 • розподіл відповідальними за формування та виконання бюджетних програм (підпрограм) граничних обсягів видатків між розпорядниками коштів нижчого рівня;
 • узагальнення та доведення розподілу граничних обсягів видатків бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди до розпорядників коштів нижчого (другого та третього) рівня;
 • складання розпорядниками коштів нижчого (другого та третього) рівня проектів зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, показників спеціального фонду бюджету відповідно до доведених обсягів видатків та розрахунків, які обґрунтовують показники видатків, що включаються до проекту кошторису;
 • узагальнення відповідальними за формування та виконання бюджетних програм (підпрограм) проектів кошторисів розпорядників коштів нижчого рівня та розрахунків, які обґрунтовують показники видатків;
 • формування лімітних довідок про бюджетні асигнування розпорядників коштів нижчого рівня на відповідний рік та проекту зведеного кошторису на плановий рік.