Підсистема А5.Облік виробництва


25 Листопада 2022

Основною метою підсистеми «А5.Облік виробництва» є своєчасне і повне відображення фактичного розміру і складу витрат,  контроль за використанням усіх видів виробничих ресурсів, облік обсягу виробленої продукції (наданих робіт чи послуг) у натуральних та грошових вимірниках. 

Підсистема включає  такі основні функції:

 1. Налаштування об’єктів  обліку витрат – Центрів витрат (ЦВ):
  • Можливо  налаштувати  декілька видів ЦВ –  підрозділ, проект/замовлення; 
 2. Визначення об’єкту калькуляції та одиниці продукції:
  • Одиниця продукції
  • Група   продукції/послуг – група однорідних одиниць продукції
  • Група  продукції – основна, супутня
  • Процес технологічного циклу
 3. Визначення  методу  обчислення собівартості одиниці продукції:
  • Спосіб прямого розрахунку
  • Спосіб підсумовування витрат  за окремими  процесами технологічного циклу  виготовлення продукції
  • Спосіб виключення витрат на супутню продукцію
  • Коефіцієнтний, пропорційний спосіб
 4. Налаштування  Картки одиниці продукції;
 5. Налаштування типів ЦВ та їх залежність для покрокового розподілу витрат у разі  використання методу  підсумовування витрат;
 6. Налаштування статей витрат – прямі (виробничі), ЗВВ (постійні), ЗВВ (змінні), рахунку витрат, елемент витрат,  та зв’язку зі статтями калькуляції;
 7. Налаштування показників для  розрахунку  нормативу розподілу (коефіцієнту розподілу)  прямих (виробничих) статей витрат при  коефіцієнтному  способі  обчислення собівартості; 
 8. Налаштування  показників для  розрахунку  нормативу розподілу (коефіцієнту розподілу) ЗВВ статей витрат  на  витрати  об’єкту калькуляції;
 9. Облік основних виробничих витрат за ЦВ, об’єктами калькуляції та статтями витрат:
  • Облік прямих матеріальних витрат – відпуск у виробництво за накладними-вимогами на відпуск матеріалів, іншими формами первинних облікових документів з руху виробничих запасів. Облік операцій зі списання запасів на виробництво:
   • Застосування методу оцінки собівартості запасів при відпуску запасів у виробництво (а також з виробництва та при іншому вибутті):
    • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
    • середньозваженої собівартості;
    • собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
  • Облік транспортно заготівельних витрат
  • Облік передачі напівфабрикатів власного виробництва для виробництва продукції;
  • Облік прямих витрат на оплату праці – документування виробітку та використання робочого часу;
  • Облік інших прямих витрат.
 10. Облік браку і відходів;
 11. Облік випуску готової продукції:
  • Надходження продукції на склад за кількісно-вартісними показниками або кількісними показниками
  • Коригування вартості продукції після визначення її собівартості
 12. Облік загально-виробничих витрат ЗВВ;
 13. Розрахунок загальних прямих витрат за ЦВ відповідно до налаштувань;
 14. Розрахунок  коефіцієнтів розподілу ЗВВ;
 15. Формування відомості  розподілу між витратами незавершеного виробництва (НЗВ) і завершеною виробництвом продукцією;
 16.  Формування інвентаризаційного опису НЗВ та звіряльної відомості;
 17. Розрахунок  собівартості  продукції/ послуг:
  • Формування відомості  результату розподілу витрат, де  зведені та відображені  всі витрати та  коефіцієнти  розподілу ЗВВ за ЦВ;
  • Формування відомості  випущеної продукції;  
  • Формування  документів Розрахунку собівартості  продукції з по-елементним групування витрат та статтями калькуляції, розрахунку суми ЗВВ, нарахувань на оплату праці та  інших  нарахувань, відповідно до налаштувань у картці продукції.
 18. Формування відповідних бухгалтерських проведень;
 19. Формування аналітичної звітності звітність  з відображенням  детальної інформації з  калькуляції собівартості за кожним ЦВ, об’єктом калькуляції, а також ключових показників ефективності. Інформація представлена  як в  табличному,  так і в графічному вигляді.

Автоматизація процесу калькулювання собівартості в А5 дає можливість:

 • Визначити як власну собівартість відповідного центру витрат, так і собівартість з урахуванням додаткових витрат, які надійшли з інших процесів технологічного циклу
 • Розрахувати собівартість адміністративних центрів витрат
 • Розраховувати собівартість продукції
 • Проводити аналіз ефективності організації виробництва і виявлення неефективних/ непродуктивних витрат