Медична інформаційна система А5.Електронна лікарня 2.0


Система має всі модулі, необхідні медичним закладам:

 • Адміністративний модуль надавача медичних послуг первинної медичної допомоги;
 • Робоче місце лікаря ПМД;
 • Адміністративний модуль аптечного закладу;
 • Робоче місце фармацевта;
 • Складський облік, замовлення, деталізація витрат по пацієнту;
 • Адміністративний модуль надавача медичних послуг спеціалізованої медичної допомоги;
 • Робоче місце лікаря СМД;
 • Робота із записами про пацієнтів;
 • Медична картка пацієнта та доступ до даних;
 • Стаціонарний облік, переміщення, призначення та виконання;
 • Автоматизація кодування лікарями послуг з урахуванням умов відповідних діагностично-споріднених груп, прогнозування вартості;
 • Збір статистичної інформації щодо діяльності закладу (в т.ч. форма 20);
 • Інструменти аналізу наданих послуг.

Розширення:

 • Портал пацієнта та онлайн запис;
 • Мобільний додаток пацієнта;
 • Мобільний додаток медичної сестри;
 • Лабораторний модуль;
 • Радіологічний модуль;
 • Підключення лабораторного та діагностичного обладнання;
 • Неонатальний калькулятор, автоматизовані форми 96/о та 97/о;
 • Внутрішній корпоративний медичний портал закладу.

МІС включає підсистему, яка допомагає успішно використовувати нову модель фінансування медичних закладів за системою ДСГ (діагностично – споріднені групи).

МІС легко інтегрується із системою бухгалтерського обліку, що важливо для проведення економічного аналізу фактичних витрат, пов’язаних з наданням медичних послуг, з метою подальшого визначення їх вартості.

Зокрема, система впроваджена в найбільшому медичному навчальному закладі України – Національному Медичному Університеті ім. Богомольця.

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України


Унікальна медична установа для надання екстреної та високоспеціалізованої медичної допомоги дітям з усіх регіонів України

Лікарня створена Указом Президента України № 494/96 від 3 липня 1996 року (наказ МОЗ України від 07 серпня 1996 року № 248) на виконання Національної програми “ Діти України ” шляхом об‘єднання і реорганізації Українського консультативного центру матері і дитини МОЗ України та науково – лікувального об‘єднання “ ОХМАТДИТ ” ( дитячої спеціалізованої клінічної лікарні №14 м. Києва ), статус Національної наданий Указом Президента України від 30 травня 2008 року №484.

Лікарня є клінічною базою для 27 установ, зокрема, кафедри педіатрії №1, кафедри медичної генетики, кафедри отоларингології, кафедри неонатології, кафедри інтенсивної терапії дітей та підлітків та інші НМАПО ім. П. Л. Шупика Шупика, кафедри дитячої хірургії, ортопедії та травматології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, відділу дитячої гематології НДІ переливання крові, відділу дитячої гінекології НДІ ПАГ, кафедрою медичної психології НМУ ім. Богомольця та інших.

Щорічно в стаціонарі на 620 лікарняних ліжках проходять лікування понад 18 тисяч дітей та близько 28 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні.

Етапи цифровізації медичного закладу

Облік запасів


Група функцій призначена для автоматизації процесів обліку запасів та містить функціональність обробки інформації щодо груп сутностей:

 • облік  запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва
 • наявність та  рух  запасів  по місцям зберігання  та  матеріально відповідальним особам
  • оприбуткування (придбання/заготівля,  виготовлення для подальшого використання, одержані від ліквідації основних засобів та інше);
  • переміщення;
  • списання (витрачання на виробництво (експлуатацію), переробку, відпуск (передачу) на сторону та інше);
 • інвентаризація

Група функцій забезпечує:

 • Ведення аналітичного обліку запасів за наступними характеристиками: артикули, характеристики артикулів, номенклатурні групи, партії, місця зберігання і переробки, матеріально-відповідальні особи.
 • Групування за різною класифікацією  (виробничі запаси,  для подальшого продажу, тара і тарні матеріали тощо).
 • Ведення картотеки запасів.
 • Формування звітів по залишкам у матеріально-відповідальних осіб, місцях зберігання, рахунках обліку, обігу та списанню  запасів.
 • Документальне оформлення всіх видів руху запасів, первинного обліку  наявності за визначеною законодавством та обліковою політикою установи  формою.

Управління збутом


Підсистема призначена для автоматизації процесів обліку та управління збутом і містить функціональність обробки інформації щодо груп сутностей:

 • облік реалізації продукції покупцям, друк накладних, супроводжувальних листів
 • формування первинних документів на відвантажену продукцію, товари покупцям
 • облік повернення продукції, товару від покупців
 • ведення розрахунків із покупцями за договорами, рахунками-фактур, накладними на продаж
 • резервування товару
 • ведення картотеки договорів з покупцями та замовниками
 • формування документів на основі договорів
 • контроль розрахунків та виконання договорів
 • формування аналітичної звітності за договорами
 • формування облікових даних у бухгалтерському, податковому обліку

Група функцій забезпечує:

 • Підготовку та облік договорів на постачання продукції, товарів, надання послуг
 • Підготовку та облік додаткових угод до договорів з урахування різних підстав укладання додаткової угоди
 • Формування специфікації договору з детальним описом номенклатури товарів, послуг, періодом виконання
 • Контроль зобов’язань за договором та відстеження залишку продукції, товарів для постачання покупцю
 • Можливість формування плану збуту
 • Формування реалізації під замовлення
 • Формування індивідуальних прейскурантів
 • Оформлення первинних документів щодо різних умов продажу та автоматичне їх формування

Створення автоматичного формування документів на відвантаження виконується  на основі таких даних договору, як періодичність  виконання умов договору, термін та період поставки номенклатурної позиції із специфікації договору, умови та строк оплати.  Також враховуються реєстраційні дані договору з обліку ПДВ для автоматичного  формування податкових накладних. 

Прив’язка  до договору відповідного прейскуранту забезпечить автоматичне додавання ціни  та  дозволить застосувати персональні знижки у разі необхідності. При цьому всі реквізити  документу  сформуються автоматично.

Функціональний комплекс допоможе:

 • Оптимізувати процеси планування,  реалізації продукції,  товарів, надання послуг
 • Відслідковувати  неповне  виконання зобов’язань за договорами
 • Аналізувати  рух коштів за договорами

Планування виробництва


Функціональний склад підсистеми:

 • Розробка плану виробництва;
 • Формування плану виробництва продукції в натуральному та вартісному вираженні;
 • Визначення товарно вираження реалізованої продукції;
 • Товарна  продукція включає  готові вироби, запасні частини для продажу, напівфабрикати виробництва підприємства, нестандартне технологічне устаткування вироблене як для потреб самого виробника, так і для реалізації, частина продукції допоміжних підрозділів, яка реалізується іншим споживачам (технологічне обладнання, енергія тощо), інші роботи і послуги виробничого характеру;
 • Валова продукція включає  вартість всієї продукції незалежно від ступеня її готовності
 • Реалізована продукція включає  товарну продукцію, яка відвантажена споживачеві, за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства-постачальника або мають надійти в зазначений термін;
 • Чиста продукція включає  товарну продукцію за чистою наново створеною  вартістю (за виключенням матеріальних витрат, амортизаціїї):
  • Розрахунок потреби у виробничих потужностях
  • Розрахунок потреби в сировині та матеріалах
  • Розрахунок дефіциту сировини і матеріалів та формування замовлень постачальникам
  • Розрахунок нормативної витрати матеріалів та формування лімітів відпуску матеріалів зі складів (комор) підприємства на виробництво (ділянкам, бригадам, на робочі місця) на основі чинних норм витрати матеріалів і виробничої програми підрозділів підприємства, з урахуванням залишків (перехідних запасів) матеріалів на початок і кінець планованого періоду.  і контроль відпуску матеріалів»;
 • Визначення чинних норм витрати матеріалів та  виробничої програми підрозділів підприємства;
 • Визначення залишків (перехідних запасів) матеріалів на початок і кінець планованого періоду;
 • Коригування  лімітів у зв’язку з умовами виробництва
  • «Розрахунок план-графіка виробництва та робочого розкладу»
 • Визначення кількості робочих днів у кожному плановому періоді, змінність роботи підприємства та його підрозділів, планової зупинки устаткування на ремонт, стану технічної підготовки виробництва та інші.

Середня вартість одиниці медичних послуг


Середня вартість одиниці медичних послуг включає цілий ряд витрат адміністративних структурних підрозділів.

До таких витрат відносяться:

 • заробітна плата медичного персоналу (що безпосередньо надають медичну послугу), за час її виконання згідно з окладами й тарифами з усіма надбавками та доплатами, амортизаційні відрахування обладнання, задіяного при наданні медичної послуги.
 • матеріальні витрати на лікарські засоби та медичні вироби, які використані під час надання медичної послуги, непрямі (накладні) витрати, які неможливо безпосередньо віднести до медичної послуги.

Зв’язатись з менеджером та дізнатись більше про можливості рішення А5 Бухгалтерія.

Організаційні та фінансові питання між студентами та вищим навчальним закладом


А якщо ми скажемо, що можна це робити дистанційно і при цьому зручно?

Для закладів вищої освіти ми розробили додатковий функціонал у системі А5 Бухгалтерія — Електронний кабінет студента.

У ньому можна:

отримувати інформацію щодо наявних договорів, укладених між Студентом та НМУ, актів виконаних робіт за договорами та платіжних доручень;

надати можливість відслідковувати свою заборгованість, та сплачувати її за допомогою сервісу «Платежі» Приват24.

Кабінетом можна скористатися як через сайт, так і через чат-бот у Телеграм. Замовити презентацію та демонстрацію рішення “Електронний кабінет студента” для вашого навчального закладу.

Система А5 Бухгалтерія забезпечує автоматизацію бухгалтерського обліку


Так, кожен бухгалтер має можливість своєчасно та оперативно готувати всі види регламентованої звітності в системі, враховуючи необхідні з нею операції:

 • формування звітів в розрізі кожного показника;
 • збереження набору даних, за якими сформований звіт;
 • конвертація у регламентований формат (xml, dbf та ін.);
 • інтеграція з системами електронної звітності: Кабінет платника податків, М.Е.Doc, Сота, інші.

Оновлення в формах звітів відбувається згідно нормативного регулювання законодавства.

Замовте персональну презентацію та отримайте більше інформації щодо функціональних особливостей системи.